รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
      สำนักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ สำนักปลัดเทศบาล
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลและควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้
 
   งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานสารบรรณของเทศบาล
(2)  งานดูแลและรักษา  จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)  งานเลขานุการการประชุมพนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
(4)  งานสาธารณกุศล  และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ
(5)  งานตรวจสอบ  และแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับทางราชการ
(6)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(8)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(9)  งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล
(10)  งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล
(11)  งานการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล
(12)  งานการจัดสถานที่ประชุมสภา
(13)  งานการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล
(14)  งานการจัดระเบียบวาระการประชุม
(15)  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 
 

 

 
 งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
(2)  งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
(3)  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
(4)  งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
(5)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(6)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(7)  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
(8)  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา
(9)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ
(10)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   เหรียญจักพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์
(11)  งานแจ้งมติ  ก.ท.,  ก.ท.จ.  ให้สำนักหรือกองต่าง ๆ ทราบ
(12)  งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน  3  ปี  และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี
(13)  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
(14)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(15)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(2)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(3)  งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2)  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง การดำเนินการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
(3)  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ
(4)  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5)  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(6)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(7)  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.