รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
      กองการศึกษา  มีผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล  ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล  งานส่งเสริมกิจการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ  งานธุรการ  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้
 

      

 
 งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล
(2)  งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการด้านการศึกษา
(4)  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(5)  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(6)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(7)  งานปิด-เปิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(8)  งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 


 
 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(1)  การส่งเสริมกิจการศาสนา
(2)  การส่งเสริม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3)  การส่งเสริม  รักษา   และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
(4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 


 
 งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาในเขตเทศบาล
(2)  การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน  กีฬาชุมชนในเขตเทศบาล
(3)  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
(4)  การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 


 
 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานสารบรรณ
(2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
(4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา  รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
(5)  งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองการศึกษา
(8)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
(9)  จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำ  ของกองการศึกษา
(10)  งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(11)  งานสวัสดิการต่าง ๆ
(12)  งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา
(13)  งานการเงินและบัญชีของกองการศึกษา
(14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.