รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อำนวยการกองสาธารสุขปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน   และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ   โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ หลายด้าน     หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมพัฒนามาตรฐานงานกลวิธี        ในการดำเนินงานเพื่อให้มีความคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับปัญห าและปฏิบัติหน้าท่ำด้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 6 ฝ่าย
 
 
 
 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
      - งานสุขาภิบาลทั่วไป
      - งานสุขาภิบาลโรงงาน
      - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานชีวอนามัย
 
 
 
 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
      - งานอนามัยชุมชน
      - งานสาธารณสุขชุมชน
      - งานสุขศึกษา
      - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
      - งานป้องกันยาเสพติด
 
 

 
 งานรักษาความสะอาด
      - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
      - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
      - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
 
 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      - งานส่งเสริมและเผยแพร่
      - งานควบคุมมลพิษ
      - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      - งานติดตามตรวจสอบ
 
 งานควบคุมโรค
      - งานการเฝ้าระวัง
      - งานระบาดวิทยา
      - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
      - งานโรคเอดส์
 
 งานบริการสาธารณสุข
      - งานรักษาและพยาบาล
      - งานชันสูตรสาธารณสุข
      - งานเภสัชกรรม
      - งานทันตกรรม
      - งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.