รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 
 
 ประวัติความเป็นมา
     

      เทศบาลตำบลคลองด่าน  ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลคลองด่าน ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ได้ พิจารณาเห็นว่า  ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลคลองด่าน  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้  ควรจัดตั้งให้เป็นสุขาภิบาลเพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2506

 
      ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลในปี พ.ศ.2542  บัญญัติให้สุขาภิบาลทุกแห่งมีฐานะเป็นเทศบาล  ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ 10  เล่ม 116  ตอนที่  9 ก  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542)  สุขาภิบาลคลองด่านจึงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลคลองด่าน  ซึ่งมีฐานะเป็นเทศบาลชั้น  6  ตั้งแต่นั้นมาจวบจนถึงปัจจุบันเทศบาลตำบลคลองด่านได้พัฒนาฐานะขึ้นมาเป็นเทศบาลขนาดกลาง

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน (หลังเก่า) ที่ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลคลองด่าน

  

และพัฒนาสู่การสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน (หลังใหม่)
เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตำบลคลองด่าน

 

 ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลคลองด่าน
 

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองด่าน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  เพื่อยกระดับคลองด่าน
ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าอาหารทะเล  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พันธกิจ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  คือ  สนับสนุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำตำบล  ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  พัฒนา ปรับปรุง  ซ่อมแซมผิวจราจรทั่วทั้งเขตเทศบาลตำบลคลองด่าน  ก่อสร้าง  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  สะพานไม้  ทางเดินเท้า  เพื่อการสัญจรที่สะดวกสบาย  ยกระดับถนนทุกสายในเขตเทศบาลให้พ้นจากน้ำทะเล  สนับสนุนการสร้างเขื่อนกันน้ำกัดเซาะริมชายฝั่งทะเล  และเพิ่มไฟฟ้าแสดงสว่างให้ทั่วทั้งชุมชน

เศรษฐกิจ  คือ  ส่งเสริมอาชีพทำการประมงของท้องถิ่น  พร้อมทั้งสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำตำบลคลองด่าน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ  ส่งเสริมการค้า  การขาย  การบริการ  ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคลองด่านมีรายได้เพิ่มขึ้น

สังคม  คือ  ส่งเสริม  ใส่ใจ  ในทางการศึกษา  จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดี  มีพฤติกรรมดี  สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล ส่งเสริมด้านการกีฬา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีสนามกีฬาประจำตำบลคลองด่าน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ประเพณีแห่องค์หลวงพ่อปาน แข่งเรือ ลอยกระทง  สนับสนุนโครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้มีโรงพยาบาลแบบมาตรฐานประจำตำบลคลองด่าน  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวตำบลคลองด่าน

เพื่อยกระดับคลองด่านให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าอาหารทะเล  คือ  สนับสนุน   ประชาสัมพันธ์   การค้าอาหารทะเลสดของชาวประมงตำบลคลองด่าน  ให้เป็นแหล่งการค้าอาหารทะเลที่ดีที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ  และเป็นที่รู้จัก  ยอมรับ  กันทั่วประเทศ  ส่งเสริมพัฒนาตลาดสดคลองด่านด้านการค้าของผู้ประกอบการ  ให้ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  สะอาด  สดเสมอ  ปลอดภัย  และราคายุติธรรม

และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  คือ  พัฒนาตำบลคลองด่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว   สร้างศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ไม้ป่าชายเลน   และการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน  สนับสนุนการจัดตั้งตลาดน้ำภายในชุมชนของตำบลคลองด่าน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตชุมชนมีรายได้จากการค้าขายสินค้าต่างๆ  อาทิเช่น  อาหารทะเลสด กุ้ง หอย ปู ปลา นานาชนิดจากปากทะเลอ่าวไทยของตำบลคลองด่าน  ให้แก่นักท่องเที่ยว  จัดให้มีเทศกาล  "อาหารดี   ศรีคลองด่าน"  เทศการกินปลาหมึก  และอาหารทะเลต่างๆ  จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า  OTOP  และสินค้าประจำตำบลคลองด่าน  อาทิเช่น  กุ้งแห้ง  กะปิ  น้ำปลา  เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.