รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 
 
 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตำบลคลองด่าน ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และมีเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ริมคลองกั้นน้ำเค็มฝั่งใต้ตรงแนวเส้นตั้งฉากจากถนนสุขุมวิท ก.ม.๕๒ เป็นเส้นเลียบตามริมคลองข้างคันกั้นน้ำเค็มฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองข้างคันกั้นน้ำเค็มฝั่งใต้ ตรงแนวเส้นตั้งฉากจากถนนสุขุมวิท ก.ม.๕๓, ๑๐๐
จากหลักเขตที่ ๒ เลียบตามริมคลองข้างคันกั้นน้ำเค็มฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองข้างคันกั้นน้ำเค็มฝั่งใต้
จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองระบายขุดใหม่ฝั่งตะวันออก ห่างจากริมถนนคันกั้นน้ำเค็ม ๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นขนานกับถนนคันกั้นน้ำเค็มไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองข้างคันกั้นน้ำเค็มชายทะเลฝั่งตะวันตก
ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทฟากใต้ตรง ก.ม.๕๖
จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมเขต วัดสว่างอารมณ์ด้านใต้ ห่างจากริมคลองด่านฝั่งตะวันออก ๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ ๑
 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลคลองด่าน สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม น้ำทะเลท่วมถึง มีแม่น้ำคลองด่านไหลผ่านกลางพื้นที่ลงสู่อ่าวไทย มีถนนสุขุมวิทตัดผ่านตลอดแนวเขตเทศบาลจากทิศตะวันออกไปทาง ทิศตะวันตก ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นสองฝากถนนสุขุมวิทบริเวณคอสะพานข้ามคลองด่านฝั่งตะวันออก ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพทำการประมง
 ลักษณะการใช้ที่ดิน
การใช้ที่ดินที่มีความหนาแน่นสูง จะเป็นประเภทที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม อยู่ตามถนนสายหลักของเทศบาล ได้แก่ ถนนสุขุมวิท โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตัวอยู่ประมาณ ๙ แห่ง
 เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลคลองด่าน ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ทั้งหมด ๕.๗๕ ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๙ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๖ ทั้งหมู่ และจำนวนบ้านบางส่วนจากหมู่ที่ ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔ มีจำนวนบ้านเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ทั้งสิ้น ๒,๘๗๙ หลังคาเรือน
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลคลองด่าน
(ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

หมู่

จำนวนประชากร

รวมจำนวน
ประชากร

ร้อยละของประชากรทั้งหมด

ชาย

หญิง

๕๕๙

๕๔๐

๑,๐๙๘

๙.๑๗

๑,๑๗๐

๑,๓๔๘

๒,๕๑๘

๒๑.๔๓

๘๙๕

๘๘๙

๑,๗๘๔

๑๕.๔๗

๕๓๑

๕๕๒

๘๘๓

๗.๖๑

๑๙๖

๒๑๒

๔๐๘

๓.๔๘

๑๐

๔๐๙

๔๕๓

๘๖๒

๗.๓๖

๑๑

๙๓๔

๙๘๗

๑,๙๒๑

๑๖.๕๘

๑๓

๙๖๘

๙๔๗

๑,๙๑๕

๑๖.๐๓

๑๔

๑๐๗

๑๑๒

๒๑๙

๑.๘๗

ทะเบียนบ้านกลาง

๖๘

๔๕

๑๑๓

๑.๐๐

รวมทั้งสิ้น

๕,๗๒๘

๕,๙๙๐

๑๑,๗๑๘

๑๐๐.๐๐

แผนภูมิแสดงข้อมูลจำนวนประชากรย้อนหลังสามปี (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕)
 
ความหนาแน่นของประชากร เทศบาลตำบลคลองด่าน มีความหนาแน่นของจำนวนประชากร ๒,๐๓๙ คน ต่อ ตารางกิโลเมตร
ที่มาของข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองด่าน
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.