รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 
 
 ชุมชนในเขตเทศบาล
เทศบาลตำบลคลองด่าน แบ่งออกเป็น ๑๓ ชุมชน ประกอบด้วย
 1. ชุมชนหลวงปู่ปาน  (หมู่ที่ ๕)
 2. ชุมชนพร้อมจิตร  (หมู่ที่ ๖)
 3. ชุมชนซอยน้ำผึ้ง  (หมู่ที่ ๖)
 4. ชุมชนเจ้าแม่สามมุข  (หมู่ที่ ๗)
 5. ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์  (หมู่ที่ ๗)
 6. ชุมชนวัดมอญ  (หมู่ที่ ๘)
 7. ชุมชนบ้านล่าง  (หมู่ที่ ๘)
 8. ชุมชนวัดสว่างอารมณ์  (หมู่ที่ ๙)
 9. ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า  (หมู่ที่ ๑๐ และ ๑๔)
 10. ชุมชนคลองนางหงษ์  (หมู่ที่ ๑๑)
 11. ชุมชนคลองแม่โจ้  (หมู่ที่ ๑๑)
 12. ชุมชนตลาดคลองปรก  (หมู่ที่ ๑๓)
 13. ชุมชนตลาดเมืองใหม่  (หมู่ที่ ๑๓)
 การประกอบอาชีพของประชากร
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๐ มีอาชีพทางด้านการประมง นอกจากนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ บริษัทเอกชน และอาชีพอื่น ๆ
 การนับถือศาสนาและเชื้อชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนาพุทธ และมีเชื้อชาติไทย นอกจากนั้นนับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์
 ศาสนสถาน วัดในเขตเทศบาล มีจำนวน ๔ วัด ได้แก่ วัดมงคลโคธาวาส (วัดบน), วัดเจริญ วราราม (วัดน้อย), วัดสร่างโศก (วัดมอญ) และ วัดสว่างอารมณ์
 ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ มีดังนี้ 
 1. ประเพณีแห่องค์หลวงปู่ปาน จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจะมีการจัดขบวนพิธีแห่รูปหล่อองค์หลวงปู่ปานทั้งทางบกและทางน้ำ 
 2. ประเพณีเฉลิมฉลององค์หลวงปู่ปาน จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งจะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลององค์หลวงปู่ปาน และจัดงานรื่นเริงต่างๆ
การศึกษา

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน

อนุบาล
(คน)

ป.๑
(คน)

ป.๒
(คน)

ป.๓
(คน)

ป.๔
(คน)

ป.๕
(คน)

ป.๖
(คน)

รวมทั้งสิ้น
(คน)

วัดมงคลโคธาวาส

๑๖๙

๑๑๕

๑๒๗

๑๑๐

๑๔๓

๑๔๑

๑๕๕

๙๖๐

วัดสร่างโศก

๓๐

๑๕

๑๗

๑๘

๒๗

๒๖

๒๕

๑๕๘

วัดสว่างอารมณ์

๑๔

๑๐

๑๔

๑๑

๑๕

๑๗

๑๒

๙๓

ไทยรัฐวิทยา ๗๑

๕๕

๒๕

๒๙

๑๖

๓๑

๒๓

๓๐

๒๐๙

รวม

๒๖๘

๑๖๕

๑๘๗

๑๕๕

๒๑๖

๒๐๗

๒๒๒

๑,๔๒๐

ที่มาของข้อมูล : กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองด่าน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘) 
 ด้านสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง
 • สถานพยาบาลคลินิก จำนวน ๕ แห่ง
 • ร้านขายยา จำนวน ๗ แห่ง 
ที่มาของข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองด่าน (ข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๕๕)
 ด้านสวัสดิการสังคม
สรุปจำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๘
ประเภท/งบประมาณ

ผู้สูงอายุ (คน)

คนพิการ (คน)

ผู้ป่วยเอดส์ (คน)

รวมจำนวน (คน)

งบเทศบาล

-

-

-

-

งบอุดหนุนทั่วไป

๑๔๐๕

๒๗๑

๑๕

๑,๖๙๑

งบรัฐบาล

-

-

-

-

รวมจำนวน (คน)

๑,๔๐๖

๒๗๑

๑๕

๑,๖๙๑

สรุปจำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป)
ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

หมายเหตุ

๘๔๐

๑,๐๑๐

๑,๕๕๐

ข้อมูลเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๑ ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเขตเทศบาล
ที่มาของข้อมูล : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคลองด่าน (ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๕๘)
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.