รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 
 
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (ประมาณการปี ๒๕๕๘)
หมวด

รายรับจริง

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

๑. หมวดภาษีอากร

๑,๗๒๐,๓๕๘.๖๐

๒,๖๓๖,๖๗๑.๑๕

๒,๖๖๔,๒๖๒.๗๓

๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐

๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และค่าใบอนุญาต

๗๕๒,๖๗๓.๐๐

๖๑๓,๘๐๗.๐๐

๑,๐๕๘,๑๐๑.๙๕

๖๐๗,๕๐๐.๐๐

๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

๙๐๓,๓๖๙.๕๕

๗๗๓,๔๗๙.๒๐

๑,๘๗๗,๘๓๔.๖๖

๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐

๔. หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค

-

-

-

-

๕. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๙,๑๕๒,๖๘๐.๐๐

๒๐,๙๓๑,๕๘๓.๐๐

๒๒,๕๕๒,๕๕๒.๐๐

๒๑,๓๖๒,๕๐๐.๐๐

๖. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

๑๖๕,๑๐๔.๐๐

๑๐๕,๒๖๐.๐๐

๒๒๕,๖๘๖.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๗. หมวดเงินได้อื่น ๆ

-

-

-

-

รวมรายรับทั้งหมด

๗๑,๙๖๒,๙๕๗.๑๕

๗๗,๙๘๕,๙๒๔.๖๑

๙๒,๙๑๐,๗๙๐.๕๑

๘๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (ประมาณการปี ๒๕๕๘)
หมวด

รายจ่ายจริง

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

๑. รายจ่ายงบกลาง

๕,๐๖๘,๔๕๐.๓๓

๓,๑๐๖,๗๒๘.๔๐

๒,๗๒๒,๗๙๘.๔๐

๕,๒๔๘,๔๒๐.๐๐

๒. หมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ

๑๐,๕๐๑,๓๔๑.๒๘

๑๓,๑๔๘,๗๙๙.๔๕

๑๓,๙๓๘,๒๖๔.๕๕

๑๔,๓๘๕,๗๔๐.๐๐

๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

๘,๒๐๕,๓๗๘.๗๖

๑๐,๓๙๘,๗๐๗.๒๘

๑๐,๘๘๙,๖๐๓.๐๐

๑๑,๔๓๖,๗๑๖.๐๐

๔. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ

๒๒,๗๓๙,๔๑๕.๗๖

๒๒,๕๑๐,๗๓๑.๕๕

๑๙,๘๖๙,๙๑๓.๐๔

๒๖,๕๘๖,๑๔๔.๐๐

๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค

๑,๐๗๒,๙๙๒,๖๐

๑,๔๕๔,๔๙๗.๘๒

๑,๔๕๑,๖๙๓.๘๑

๑,๗๔๕,๐๐๐.๐๐

๖. หมวดเงินอุดหนุน

๕,๒๑๖,๘๐๐.๐๐

๔,๙๘๗,๖๐๐.๐๐

๗,๖๐๓,๐๐๐.๐๐

๗,๒๙๓,๐๐๐.๐๐

๗. หมวดรายจ่ายอื่น

-

-

๑,๙๗๑,๙๑๗.๗๕

-

๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

๑๐,๙๖๗,๘๔๗.๔๕

๑๐,๕๓๓,๘๘๐.๐๐

๑๙,๙๓๓,๒๔๙.๐๒

๑๖,๓๐๔,๙๙๐.๐๐

รวมรายจ่ายทั้งหมด

๖๓,๗๗๒,๒๒๗.๑๕

๖๖,๑๔๐,๙๔๔.๖๗

๗๘,๓๘๐,๔๓๙.๕๗

๘๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ที่มาของข้อมูล : กองคลัง เทศบาลตำบลคลองด่าน
 ธนาคาร ในเขตเทศบาลตำบลคลองด่าน มีจำนวน ๓ ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ
 สถานีบริการน้ำมัน ในเขตเทศบาลตำบลคลองด่าน มีจำนวน ๒ แห่ง
 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในเขตเทศบาลตำบลคลองด่าน มีจำนวน ๑ แห่ง
 ตลาดเอกชน ในเขตเทศบาลตำบลคลองด่าน มีจำนวน ๒ แห่ง
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.