รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 

   การบริหาร รายรับ - รายจ่าย ของเทศบาลตำบลคลองด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554 (ประมาณการปี 2555)
 

รายรับประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552-2554 (ประมาณการปี 2555) 

หมวด

รายรับจริง

ประมาณการ
ปี 2555

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

1. หมวดภาษีอากร

 36,888,450.35

 46,323,877.17

 38,747,368.63

49,826,000.00

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
    และค่าใบอนุญาต

 873,866.00

 693,937.00

 958,321.00

747,000.00

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

 202,154.49

 235,141.57

 443,230.88

225,000.00

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

-

-

-

-

5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

25,531,889.26

17,345,731.00

19,864,887.00

21,000,000.00

6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

14,420.00

342,110.00

269,715.00

102,000.00

7. หมวดเงินได้อื่น ๆ

-

-

-

-

รวมรายรับทั้งหมด

63,510,780,10

64,940,796.74

60,283,522.51

71,900,000.00

 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552-2554 (ประมาณการปี 2555) 

หมวด

รายจ่ายจริง

ประมาณการ
ปี  2555

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

1. รายจ่ายงบกลาง

5,260,833.26

5,260,833.26

6,095,914.74

6,888,500.00

2. หมวดเงินเดือนและ
    ค่าจ้างประจำ

6,262,591.30

2,523,900.00 

6,262,591.30

2,523,900.00 

10,511,744.66

12,268,460.00

3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

5,749,158.15

5,749,158.15

7,203,147.12

8,238,800.00

4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
    และวัสดุ

25,795,812.93

25,795,812.93

19,776,291.88

24,182,480.00

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค

772,680.46

772,680.46

1,012,672.30

1,128,000.00

6. หมวดเงินอุดหนุน

570,000.00

570,000.00

4,804,600.00

5,715,300.00

7. หมวดรายจ่ายอื่น

-

-

-

-            

8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
    และสิ่งก่อสร้าง

2,006,762.00

2,006,762.00

4,685,850.00

13,478,460.00

รวมรายจ่ายทั้งหมด

48,941,738.10

48,941,738.10

54,090,220.70

71,900,000.00

 

ที่มาของข้อมูล  :  กองคลัง  เทศบาลตำบลคลองด่าน

 
 

 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.