รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลคลองด่าน เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ประกาศเทศบาลตำบลคลองด่านเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลคลองด่านเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลคลองด่านเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบาลตำบลคลองด่าน จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองด่าน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔
เทศบาลตำบลคลองด่าน จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองด่าน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔
เทศบาลตำบลคลองด่าน จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองด่าน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องผลการตัดสินการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลคลองด่าน เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>

 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.