รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 ชื่อ: นายสุรศักดิ์ เรืองศรี
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการชุมชน/ฝ่ายปกครอง ชุมชนคลองปรก


ชื่อ: นางสาวประภัสสร นิตย์เจริญ
ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการชุมชน


ชื่อ: นายเฉลิมพล ช่อสุวรรณ
ตำแหน่ง: เลขานุการ


ชื่อ: นางสาวสุดใจ วรนรณวงค์
ตำแหน่ง: กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


ชื่อ: นายสมพงษ์ แหยมสร้อยทอง
ตำแหน่ง: กรรมการชุมชนฝ่ายพัฒนา


ชื่อ: นางสุณา ศรีประไพ
ตำแหน่ง: กรรมการชุมชนฝ่ายคลัง


ชื่อ: นายบุญเลิศ โชติสวัสดิ์
ตำแหน่ง: กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม


ชื่อ: นางวรรณา โพธิ์เกิด
ตำแหน่ง: กรรมการชุมชนฝ่ายสาธารณสุข


ชื่อ: นางสาวศรีอัมพร เรืองศรี
ตำแหน่ง: กรรมการชุมชนฝ่ายการศึกษา

 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.