รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 ชื่อ: นางสาววรวรรณ เจริญนิรันดร์
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ ชุมชนคลองแม่โจ้


ชื่อ: นางนงเยาว์ ทิมทอง
ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการชุมชน


ชื่อ: นายศักดิ์ชัย มากประเสริฐ
ตำแหน่ง: กรรมการชุมชนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


ชื่อ: นางสาวสุมาลี เจริญนิรันดร์
ตำแหน่ง: กรรมการชุมชนฝ่ายปกครอง/เลขานุการ


ชื่อ: นางผ่องศรี พลเพ็ชร
ตำแหน่ง: กรรมการฝ่ายพัฒนา


ชื่อ: นางลำใย เชิดฉาย
ตำแหน่ง: กรรมการชุมชนฝ่ายคลัง


ชื่อ: นางเกษร ขุนศรีรักษา
ตำแหน่ง: กรรมการชุมชนฝ่ายสวัสดิการสังคม


ชื่อ: นางมาลี ยกเส็ง
ตำแหน่ง: กรรมการชุมชนฝ่ายสาธารณสุข


ชื่อ: นางสาวกิจจามาด เอ็งทอง
ตำแหน่ง: กรรมการชุมชนฝ่ายการศึกษา

 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.