รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ::  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ::    
 

 
   
   
 
   
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  กลุ่มพัฒนาองค์กรณ์สตรี
  อสม.
 ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 ชุมชนหลวงปู่ปาน
 ชุมชนวัดมอญ
 ชุมชนบ้านล่าง
 ชุมชนคลองปรก
 ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 ชุมชนคลองแม่โจ้
 ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 ชุมชนคลองนางหงส์ฝั่งเหนือ
 ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 ชุมชนพร้อมจิตร
 ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 ชุมชนตลาดเมืองใหม่
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
   และสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  ผลงานเทศบาล
  กิจกรรม
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
  ระเบียบเทศบาล
ชมรมผู้สูงอายุ
 
 
 

 ชื่อ: นางสาวนุชฐนันท์ ขำค้า
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๘)


ชื่อ: นางสาวสุกัลยา แซ่โล้ว
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ๖


ชื่อ: นางสาวนิภาพร วารนัด
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


ชื่อ: นายอลงกรณ์ ถาวร
ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(ช่วยราชการกองคลัง)


ชื่อ: นางสาวอัจฉรา คุ้มกนกกานต์
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ชื่อ: นางพยุง สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ชื่อ: นางสาวรักษณาลี เชื้อแถว
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


ชื่อ: นางสาวปรีดา พูลผล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


ชื่อ: นางสาวธาราภรณ์ อำไพศรี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ชื่อ: นางสาวนทีกานต์ นพพวง
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

[1] 2
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.