เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  โดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมในชุมชน ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมในชุมชน ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสถานที่เทศบาลตำบลคลองด่านเป็นฐานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสสมุทรปราการ                 

 

Share on Line
Share on Pinterest