เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน ชั้น 4 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 2 และวาระที่ 3

Share on Line
Share on Pinterest