เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

การประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน สมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองด่าน ชั้น 4 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1

Share on Line
Share on Pinterest