เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองด่าน ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ณ บริเวณตลาดสดคลองด่าน(ตลาดชานนท์)

Share on Line
Share on Pinterest