เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

 

ประวัติความเป็นมา

         เทศบาลตำาบลคลองด่าน ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลคลองด่าน ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ได้ พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำาบลคลองด่าน อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุททรปราการ มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ ควรจัดตั้งให้เป็นสุขาภิบาลเพื่อประโยชน์ในการทำนุบำารุงท้องให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๖

         ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลในปี พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้สุขาภิบาลทุกแห่งมีฐานะเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ ๑๐ เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ก ลงวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒) สุขาภิบาลคลองด่านจึงยกฐานะเป็นเทศบาลตำาบลคลองด่าน ซึ่งมีฐานะเป็นเทศบาล ชั้น ๖ ตั้งแต่นั้นมาจวบจนถึงปัจจุบันเทศบาลตำาบลคลองด่านได้พัฒนาฐานะขึ้นมาเป็นเทศบาลขนาดกลาง

สำนักงานเทศบาลตำาบลคลองด่าน (หลังเก่า) ที่ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำาบลคลองด่าน

และพัฒนาสู่การสร้างอาคารสำานักงานเทศบาลตำาบลคลองด่าน (หลังใหม่)

เพื่อให้บริการ และอำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตำาบลคลองด่าน

     ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำาบลคลองด่าน


 

     วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำาบลคลองด่าน

          “พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  เพื่อยกระดับคลองด่านใหเป็นเมืองศูนย์การค้าอาหารทะเล และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

พันธกิจ

          พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คือ สนับสนุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำาตำบล ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรทั่วทั้งเขตเทศบาลตำาบลคลองด่าน ก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานไม้ ทางเดินเท้า เพื่อการสัญจรที่สะดวกสบาย ยกระดับถนนทุกสายในเขตเทศบาลให้พ้นจากนำ้าทะเล สนับสนุนการสร้างเขื่อนกันนำ้กัดเซาะริมชายฝัังงทะเล และเพิ่มไฟฟ้าแสดงสว่างให้ทั่วทั้งชุมชน

          เศรษฐกิจ คือ ส่งเสริมอาชีพทำาการประมงของท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ฝัึกอาชีพชุมชนประจำตำบลคลองด่าน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมการค้า การขาย การบริการ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคลองด่านมีรายได้เพิ่มขึ้น

          สังคม คือ ส่งเสริม ใส่ใจ ในทางการศึกษา จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดี มีพฤติกรรมดี สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล ส่งเสริมด้านการกีฬา ส่งเสริม สนามกีฬาประจำาตำบลคลองด่าน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ประเพณีแห่องค์หลวงพ่อปาน แข่งเรือ ลอยกระทง สนับสนุนโครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้มีโรงพยาบาลแบบมาตรฐานประจำตำบลคลองด่าน ส่งเสริมการออกกำาลังกาย เพื่อสุขภาพของประชาชนชาวตำบลคลองด่าน

          เพื่อยกระดับคลองด่านให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าอาหารทะเล คือ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ การค้าอาหารทะเลสดของชาวประมงตำบลคลองด่าน ให้เป็นแหล่งการค้าอาหารทะเลที่ดีที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นที่รู้จัก ยอมรับ กันทั่วประเทศ ส่งเสริมพัฒนาตลาดสดคลองด่านด้านการค้าของผู้ประกอบการ ให้ได้มาตรฐาน สะอาด สดเสมอ ปลอดภัย และราคายุติธรรม

          และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ พัฒนาตำาบลคลองด่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ไม้ป่าชายเลน และการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน สนับสนุนการจัดตั้งตลาดนำ้ภายในชุมชนของตำาบลคลองด่าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตชุมชนมีรายได้จากการค้าขายสินค้าต่างๆ อาทิเช่น อาหารทะเลสด กุ้ง หอย ปู ปลา นานาชนิดจากปากทะเลอ่าวไทยของตำาบลคลองด่าน ให้แก่นักท่องเที่ยว จัดให้มีเทศกาล “อาหารดี ศรีคลองด่าน” เทศการกินปลาหมึก และอาหารทะเลต่างๆ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าประจำตำบลคลองด่าน อาทิเช่น กุ้งแห้ง กะปิ นำ้ปลา เป็นต้น

Share on Line
Share on Pinterest