เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ด้านกายภาพ

     ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

         เทศบาลตำบลคลองด่านเป็นเทศบาลระดับกลางตั้งอยู่เลขที่ ๙๖๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ประมาณ ๕.๗๕ ตารางกิโลเมตรอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด และภาคกลางของประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

 • อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
 • อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน และติดทะเลบางส่วน
 • อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
 • อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบางปู

N

      ลักษณะภูมิประเทศ

         พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มใกล้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และน้ำทะเลท่วมถึง มีลำคลองไหลผ่านกลางพื้นที่ และถนนสุขุมวิทตัดผ่านตลอดแนวเขตเทศบาลจากทิศตะวันออกจนสุดเขตทิศตะวันตก ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณสองฝั่งของถนนสุขุมวิท และสองฝั่งคลองด่านที่เป็นเส้นทางสัญจรออกสู่ทะเล ประชาชนส่วนใหญ่ อาชีพทำการประมงและค้าขาย

     ลักษณะภูมิอากาศ

         สภาพอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแถบชายทะเล ฤดูร้อนมีความชื้นสูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลและล ตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกชุกหนาแน่น ฤดูหนาวอากาศเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๐.๖๐ องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุด ๒๖.๖๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘.๙๐ องศาเซลเซียส

     ลักษณะของดิน

         พื้นที่ติดชายทะเล ดินมีลักษณะเป็นดินโคลน มีความเค็มสูง ไม่เหมาะแก่การปลูกพืช ยกเว้น พื้นที่ติดชายคลองและห่างทะเล ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดินเหนียว มีความเค็มบริเวณชายคลอง สามารถเพาะปลูกพืชได้เป็นบางชนิด

ด้านการเมือง / การปกครอง

     เขตการปกครอง

         เทศบาลตำบลคลองด่านลักษะการปกครองท้องที่ หรือหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบมี จำนวน ๙ หมู่ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๖ ทั้งหมู่ และบางส่วนจากหมู่ที่ ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔ และลักษณะการปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๑๓ ชุมชน ประกอบด้วย

๑) ชุมชนหลวงปู่ปาน พื้นที่หมู่ ๕ จำนวน ๓๓๔ ครัวเรือน
๒) ชุมชนพร้อมจิตร พื้นที่หมู่ ๖ จำนวน ๑๑๘ ครัวเรือน
๓) ชุมชนซอยน้ำผึ้ง พื้นที่หมู่ ๖ จำนวน ๔๙๘ ครัวเรือน
๔) ชุมชนเจ้าแม่สามมุข พื้นที่หมู่ ๗ จำนวน ๑๙๘ ครัวเรือน
๕) ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์ พื้นที่หมู่ ๗ จำนวน ๒๒๘ ครัวเรือน
๖) ชุมชนวัดมอญ พื้นที่หมู่ ๘ จำนวน ๘๖ ครัวเรือน
๗) ชุมชนบ้านล่าง พื้นที่หมู่ ๘ จำนวน ๑๑๘ ครัวเรือน
๘) ชุมชนวัดสว่างอารมณ์ พื้นที่หมู่ ๙ จำนวน ๑๑๐ ครัวเรือน
๙) ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า พื้นที่หมู่ ๑๐, ๑๔ จำนวน ๒๗๔ ครัวเรือน
๑๐) ชุมชนคลองนางหงษ์ฝั่งเหนือ พื้นที่หมู่ ๑๑ จำนวน ๓๗๙ ครัวเรือน
๑๑) ชุมชนคลองแม่โจ้ พื้นที่หมู่ ๑๑ จำนวน ๑๐๖ ครัวเรือน
๑๒) ชุมชนตลาดคลองปรก พื้นที่หมู่ ๑๓ จำนวน ๕๐๑ ครัวเรือน
๑๓) ชุมชนตลาดเมืองใหม่ พื้นที่หมู่ ๑๓ จำนวน ๘๓ ครัวเรือน

การเลือกตั้ง

      เทศบาลตำบลคลองด่าน มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต ดังนี้

         เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย

 • ชุมชนหลวงปู่ปาน
 • ชุมชนวัดสว่างอารมณ์
 • ชุมชนศาลเจ้าพ่อตั้วปุ้นเท้า
 • ชุมชนคลองนางหงษ์ฝั่งเหนือ
 • ชุมชนคลองแม่โจ้
 • ชุมชนตลาดคลองปรก
 • ชุมชนตลาดเมืองใหม่

         เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย

 • ชุมชนพร้อมจิตร
 • ชุมชนซอยน้ำผึ้ง
 • ชุมชนเจ้าแม่สามมุข
 • ชุมชนตลาดไทยรุ่งทิพย์
 • ชุมชนวัดมอญ
 • ชุมชนบ้านล่าง

         ประชาชนส่วนใหญ่สนใจร่วมกิจกรรมทางการเมืองดี และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน ของเทศบาล เสนอแนะความคิดเห็น รวมถึงการร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชากร

     ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

         เทศบาลตำบลคลองด่านมีจำนวนครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งสิ้น ๓,๐๙๘ ครัวเรือน มีจำนวนประชากร ๑๑,๕๔๗ คน แบ่งออกเป็นประชากรชาย ๕,๗๐๖ คน และประชากรหญิง ๕,๘๔๑ คน (พฤษภาคม ๒๕๖๒)

         ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๒,๐๐๖ คน/ตร.กม.

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนประชากรย้อนหลัง เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูล ณ สิ้นปี

จำนวนประชากร

จำนวน

การเปลี่ยนแปลง

ชาย

หญิง

ประชากรรวม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

พ.ศ. ๒๕๕๗

๕,๗๑๒

๕,๙๘๑

๑๑,๖๙๓

-

-

พ.ศ. ๒๕๕๘

๕,๗๕๓

๕,๙๙๓

๑๑,๗๔๖

๕๓

-

พ.ศ. ๒๕๕๙

๕,๗๔๓

๕,๙๗๘

๑๑,๗๒๑

-

๒๕

พ.ศ. ๒๕๖๐

๕,๗๓๑

๕,๙๑๕

๑๑,๖๔๖

-

๗๕

พ.ศ. ๒๕๖๑

๕,๖๙๒

๕,๘๔๔

๑๑,๕๓๖

-

๑๐

ข้อมูล ณ มกราคม ๒๕๖๒

 • อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ร้อยละ +๐.๔๕
 • อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ร้อยละ -๐.๘๖
 • อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ร้อยละ -๐.๑๘

         คาดการว่า ในอีก-31 ปี ข้างหน้า จำนวนประชากรในพื้นที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

อาชีพของประชากร

ก. ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ คน (ที่ลงทะเบียน)
ข. ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ ๒,๐๐๐ คน
ค. ประกอบอาชีพอื่นๆ ประมาณ ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ คน

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

        โครงสร้างประชากรในเขตเทศบาลำบลคลองด่านจำแนกตามกลุ่มอายุของประชากรได้ ดังต่อไปนี้

 • เด็ก (ทารก - ๖ ปี) ๓๗๔ คน เด็ก (ทารก - ๖ ปี) ๓๔๖ คน
 • เด็กโต (๗ - ๑๒ ปี) ๓๖๐ คน เด็กโต (๗ - ๑๒ ปี) ๓๒๘ คน
 • วัยรุ่น (๑๓ - ๖๐ ปี) ๓๗๔ คน วัยรุ่น (๑๓ - ๑๗ ปี) ๓๒๕ คน
 • ผู้ใหญ่ (๑๘ - ๖๐ ปี) ๓,๖๗๑ คน ผู้ใหญ่ (๑๘ - ๖๐ ปี) ๓,๗๔๙ คน
 • คนชรา (๖๐ ปีขึ้นไป) ๘๙๔ คน คนชรา (๖๐ ปีขึ้นไป) ๑,๐๗๔ คน
 • มากกว่า ๑๐๐ ปี ๒ คน มากกว่า ๑๐๐ ปี ๖ คน
 • จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือปุวยเรื้อรังในเขตพื้นที่ ๔๑๒ คน

         อายุโดยเฉลี่ยของประชากรกลุ่มใหญ่ในพื้นที่คือ ๓๐ - ๖๐ ปีการเกิดคงที่ การเสียชีวิตนการย้าอยเข้า-ออก ไม่มาก จำนวนแรงงานเฉลี่ยในพื้นที่และประชากรแฝงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สภาพทางสังคม

    การศึกษา

         ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย

 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จำนวน ๔ แห่ง คือ

๑. โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
๒. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๓. โรงเรียนวัดสร่างโศก
๔. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑

 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน ๑ แห่ง คือ

๑. โรงเรียนสุดใจวิทยา

 • สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลคลองด่าน จำนวน ๑ แห่ง คือ

          ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองด่าน

 • ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๑๑๔ คน
 • นักเรียนในสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๑,๔๗๓ คน
 • ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

     สาธารณสุข

         เทศบาลตำบลคลองด่านมีสถานพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ ดังนี้

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ ๑๓
๓. คลินิกเอกชน จำนวน ๔ แห่ง
๔. ร้านขายยา จำนวน ๗ แห่ง

 • บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

๑. พยาบาล จำนวน ๕ คน
๒. ทันตแพทย์ จำนวน ๑ คน
๓. เภสัชกร จำนวน ๗ คน
๔. เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข จำนวน ๕ คน
๕. เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข จำนวน ๒ คน
๖. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน ๑๒๗ คน

 • สาเหตุการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกแห่ง

๑. อุบัติเหตุ ๑๕๗ ราย/ปี
๒. สาเหตุอื่น ๑๐,๖๕๐ ราย/ปี
๓. ประเภทการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกแห่ง ๕ อันดับแรก

 • โรคระบบทางเดินหายใจ/ ไข้หวัดใหญ่ / ปอดบวม
 • โรคระบบต่อมไร้ท่อ/โภชนาการ / เมตาบอลิซึม
 • โรคระบบทางเดินอาหาร/ โรคในช่องปาก / อุจจาระร่วง
 • โรคระบบไหลเวียนของเลือด/อาหารเป็นพิษ
 • โรคระบบกล้ามเนื้อ / ไข้เลือดออก

    อาชญากรรม

         เหตุอาชญากรรมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคลองด่านมีจำนวนไม่มาก โดยการก่อเหตุส่วนมากเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งเป็นการกระทำความผิดเล็กน้อย ไม่มีเหตุร้ายแรง

     ยาเสพติด

         ในเขตเทศบาลตำบลคลองด่านมีผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้าเป็นจำนวนมา เนื่องจากเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของสิ่งเสพติด จึงทำให้มีการลักลอบเสพและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ โดยเทศบาลได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การรับแจ้งเบาะแส รวมไปถึงการฝึกอบรมให้ควา สนับสนุนการจัดกิจกรรม เป็นต้น

     การสังคมสงเคราะห์

         เทศบาลตำบลคลองด่านได้ดำเนินการสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการดูแล ให้ความช่วยเหลือ และรับทำบัตรประจำตัวให้กับผู้พิการ
๔. จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๕. ดำเนินการและประสานงานการปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างบ้านหรือห้องน้ำให้กับคนจน
๖. ให้ความช่วยเหลือและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภายนอกในการดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยาก

ระบบบริการพื้นฐาน

     การคมนาคมขนส่ง

         เทศบาลตำบลคลองด่านมีถนนสายหลักที่สำคัญ ซึ่งใช้ในการเดินทางติดต่อกับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

๑. ถนนสุขุมวิท ระยะทาง ๔.๖ กิโลเมตร เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมกับถนนปานวิถี มุ่งหน้าสู่ตัวอำเภอบางบ่อ
๒. ถนนหลวงพ่อปานสาย ๑ ฝั่งใต้ ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๓. ถนนหลวงพ่อปานสาย ๑ ฝั่งเหนือ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. ถนนหลวงพ่อปานสาย ๒ ฝั่งใต้ ระยะทาง ๑.๒ กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๕. ถนนหลวงพ่อปานสาย ๒ ฝั่งเหนือ ระยะทาง ๔๖๓ เมตร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

         การจัดการขนส่งมวลชน พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลคลองด่าน มีระบบขนส่งมวลชน ดังนี้

๑. รถโดยสารปรับอากาศประจำทาง สายสำโรง – คลองด่าน
๒. รถโดยสารประจำทาง สายชลบุรี – คลองด่าน
๓. รถตู้โดยสารประจำทาง สายสำโรง - คลองด่าน
๔. รถสองแถวประจำทาง สายเคหะฯ บางพลี - คลองด่าน
๕. รถสองแถวประจำทาง สายปากน้ำ – คลองด่าน

     การไฟฟ้า

         เทศบาลตำบลคลองด่านอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้

     การประปา

         เทศบาลตำบลคลองด่านอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใช้

     โทรศัพท์

         เทศบาลตำบลคลองด่านอยู่ในพื้นที่ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตจากหน่วยงานจำนวน ๖ แห่ง คือ

๑. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
๒. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
๓. บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท แอดวาสอินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน)
๕. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
๖. บริษัท ทรูมูฟ จำกัด (มหาชน)

     ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

         เทศบาลตำบลคลองด่านมีที่ทำการไปรษณีย์จานวน ๑ แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองด่าน

ระบบเศรษฐกิจ

    การเกษตร

         เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ติดชายฝั่งทะเล ดินจึงมีลักษณะเค็มซึ่งไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรในพื้นที่จึงไม่นิยมประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม

    การประมง

         ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองด่านประกอบอาชีพประมงในทะเลน้ำลึกและประมงชายฝั่งทะเล คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ ๕ ที่เหลือประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง

    การปศุสัตว์

         ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองด่านไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการปศุสัตว์

    การบริการ

         มีสถานบริการและสถานที่ให้บริการที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองด่านประกอบด้วย

 • โรงแรม รีสอร์ท ๑ แห่ง
 • ร้านเกมส์ ๑๐ แห่ง
 • ร้านสะดวกซื้อ ๔ แห่ง
 • ปั้มน้ำมัน ๔ แห่ง
 • ปั้มแก๊ส ๓ แห่ง

     การท่องเที่ยว

         ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคลองด่านยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ หรือตามที่ได้มีการจดทะเบียน หรือมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทางการโดยเทศบาลได้มีการบรรจุโครงการเพื่อริเริ่มการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน และตลาดน้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

     อุตสาหกรรม

         ในพืื้นที่เขตเทศบาลตำบลคลองด่าน มีการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และกึ่งโรงงาน ดังนี้

๑. โรงงานน้ำปลา ๒ แห่ง
๒. โรงงานปลาป่น ๑ แห่ง
๓. โรงงานต้มหอย ๓ แห่ง

     การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

         ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคลองด่านมีการประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ ดังนี้

๑. ธนาคาร ๓ แห่ง
๒. บริษัท ๔ แห่ง
๓. ร้านค้าต่างๆ ๔๐ แห่ง
๔. ซุปเปอร์มาร์เก็ต ๖ แห่ง
๕. สถานีบริการน้ำมัน ๖ แห่ง
๖. ตลาดสด ๒ แห่ง

     แรงงาน

         เทศบาลตำบลคลองด่านมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล มีการทำการประมงในเชิงพาณิชย์ และเป็นที่ตั้งของโรงงานอุสาหกรรมหลายแห่ง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานคน ในการทำงานและประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ชอบประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขายมากกว่า จึงนิยมจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากค่าแรงถูกและมีความอดทนสูง แต่มีปัญหาและอุปสรรค คือ แรงงานต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยและทนภายในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาความแออัด ปัญหาขยะ และระเบียบวินัยในพื้นที่

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

     การนับถือศาสนา

         ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ ๙๘ มีวัด จำนวน ๔ แห่ง มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ ๑ มีโบสถ์ จำนวน ๑ แห่งและมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ ร้อยละ ๑ ไม่มีศาสนสถาน

     ประเพณีและงานประจำปี

 • ประเพณีนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ประมาณเดือน กุมภาพันธ์
 • ประเพณีนมัสการปิดทองหลวงปูุปาน ประมาณเดือน ตุลาคม– พฤศจิกายน

     ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำกะปิ การทำปลา สลิดแห้ง การแปรรูปอาหารทะเล
 • ภาษาถิ่น ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๘ นิยมใช้ภาษากลาง

     สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

 • สินค้าพื้นเมืองที่สำคัญ คือ สดและอาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา กะปิแห้ง น้ำปลา ปลาหมึกแห้ง ปลาเค็ม ปลาสลิดแห้ง ปลาป่น หอยตากแห้ง ฯลฯ
 • วัตถุมงคลและสิ่งของเชิญสัญลักษณ์ของหลวงปู่ปาน พระเกจิชื่อดังแห่งวัดบางเหี้ย (วัดมงคล ที่ประชาชนเคารพและศรัทธา ตามความเชื่อของคนในพื้นที่

ทรัพยากรธรรมชาติ

     น้ำ

         ปัจจุบันในพื้นที่เขตเทศบาลมีแหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรหลัก จำนวน ๓ แหล่ง ประกอบด้วย แหล่งน้ำเค็มบริเวณชายทะเลและปากคลอง แหล่งน้ำจืดในคลองด่านและคลองชลประทาน และแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค คือ น้ำประปาและน้ำฝน

     ป่าไม้

         เขตเทศบาลมีพื้นที่ป่าชายเลนกระจายอยู่ทั่วบริเวณ โดยเฉพาะชายทะเลและพื้นที่รกร้างริมคลอง ลักษณะเป็นป่าไม้ที่เป็นทางการ ซึ่งขณะนี้เทศบาลกำลังวางแผนฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

     ภูเขา

         ในพื้นที่เขตเทศบาลไม่มีภูเขา

     คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

         พื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาล บางส่วนเป็นพื้นที่สำหรับการทำประมงชายฝั่ง ได้แก่ การเพาะเลี้ยง ปลา กุ้ง หอยและส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ แต่เนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินจึงมีลักษณะเค็มและกร่อย ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำสารปลูกพืชอื่นๆ ก็ต้องรอฤดูฝน ในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำจืด ประกอบกับปัญหาขยะมูลฝอย ที่ประชาชนในพื้นที่ยังขาดวินัยในการแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคและน้ำเน่าเสีย มลภาวะทางกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดที่ยังขาดความร่วมมือ เทศบาลจึงได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เช่น การจัดทำโครงการเพื่อจัดหา ถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมในพื้นที่ การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่สาธารณะ เป็นการช่วยสร้างความตระหนักและรู้คุณค่าของอนุรักษ์ทรัพยากรธรร และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป

อื่นๆ

     เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

 • ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

         พื้นที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลจึงมีความเค็มาก ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียวในพื้นที่แห้ง และดินโคลนในพื้นที่น้ำท่วมถึง มีการงอกของพื้นที่ เนื่องจากตะกอนทับถมหลายแห่ง โดยมีพืชพื้นถิ่นส่วนมากเป็นพืชป่าชายเลน เช่น โกงกาง จาก แสม มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรชายฝั่งสูง ประชากรในพื้นที่จึงไม่นิยมประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม แต่เน้นประกอบอาชีพทำการประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยอาศัยน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติ

         สภาพของชุมชนกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ และหนาแน่นในบริเวณริมถนนและคลองสายหลัก ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการบริการด้านต่างๆ โดยส่วนมากมีวิถีชีวิตเรียบง่าย มีความเป็นอยู่ตามอรรถภาพ ประกอบอาชีพหลากหลาย มีรายได้เฉลี่ยปานกลาง-สูง เป็นสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยกันในทุกมิติ

 • ข้อมูลด้านการเกษตร

         พื้นที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล สภาพดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรในพื้นที่จึงไม่มีการประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม

 • ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

         พื้นที่ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งน้ำที่ใช้ในด้านการเกษตรกรรม

 • ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภคโภค)

         พื้นที่ในเขตเทศบาลอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง ทุกชุมชนมีน้ำประปาใช้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณให้กับการประปานครหลวง เพื่อขยายเขตพื้นที่การจ่ายน้ำให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเบื้องต้น ซึ่งบางพื้นที่ที่น้ำประปาเข้าไม่ถึง ก็ใช้น้ำฝนที่กักเก็บไว้เป็นหลักในการอุปโภคและบริโภค

     ลักษณะการใช้ดิน

 • พื้นที่พักอาศัย ประมาณ ๒๗๕ - ๒ - ๐ ไร่
 • พื้นที่พาณิชยกรรม ประมาณ ๑๐ - ๑๕ ไร่
 • พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ ประมาณ ๒๐ - ๒ - ๐ ไร่
 • สวนสาธารณะ/นันทนาการ ประมาณ ๐ ไร่
 • พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่
 • พื้นที่ตั้งสถานศึกษา ประมาณ ๒๘ - ๒ - ๕๔ ไร่
 • พื้นที่อุตสาหกรรม ประมาณ ๘๗ - ๒ - ๖๘ ไร่

         บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารอื่น ๆ เช่น การวางแผน พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการเลือกตั้งในเขตพื้นที่การร่วมทำกิจกรรมสังคมในโอกาสต่าง

 • ประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการเข้าร่วมการประชาคมระดับ ชุมชนและระดับตำบล ในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย โดยการจัดให้มีการเลือกตั้งในทุกระดับ ได้แก่ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน การเลือกตั้งสมาชิกและนายกเทศมนตรี ฯลฯ
 • ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมทำกิจกรรมสังคมในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้

 

Share on Line
Share on Pinterest