เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อำนวยการกองสาธารสุขปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน   และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ   โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ หลายด้าน     หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมพัฒนามาตรฐานงานกลวิธี        ในการดำเนินงานเพื่อให้มีความคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับปัญห าและปฏิบัติหน้าท่ำด้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 6 ฝ่าย
 
  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีที่รับผิดชอบ
      - งานสุขาภิบาลทั่วไป
      - งานสุขาภิบาลโรงงาน
      - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานชีวอนามัย
 
  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีที่รับผิดชอบ
      - งานอนามัยชุมชน
      - งานสาธารณสุขชุมชน
      - งานสุขศึกษา
      - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
      - งานป้องกันยาเสพติด
 
  งานรักษาความสะอาด มีที่รับผิดชอบ​​​​​​​
      - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
      - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
      - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
 
  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีที่รับผิดชอบ​​​​​​​
      - งานส่งเสริมและเผยแพร่
      - งานควบคุมมลพิษ
      - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      - งานติดตามตรวจสอบ
 
  งานควบคุมโรค มีที่รับผิดชอบ​​​​​​​
      - งานการเฝ้าระวัง
      - งานระบาดวิทยา
      - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
      - งานโรคเอดส์
 
  งานบริการสาธารณสุข มีที่รับผิดชอบ​​​​​​​
      - งานรักษาและพยาบาล
      - งานชันสูตรสาธารณสุข
      - งานเภสัชกรรม
      - งานทันตกรรม
      - งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์

 

Share on Line
Share on Pinterest