เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

 

กองยุทธศาศตร์และงบประมาณ
 

อำนาจหน้าที่

          กองยุทธศาศตร์และงบประมาณมีหน้าที่เกี่ยวกับ การวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผน หรือ    โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายหรือแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม    การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายของเทศบาล โครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับ    จังหวัดแล้วแต่กรณี งานเผยแพร่นโยบายข่าวสารของเทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานสารนิเทศศึกษา วิเคราะห์วิจัย    วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ งานนิติการ พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจ ร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่    เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรมงานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของเทศบาล และการร้องทุกข์หรือุทธรณ์ สอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่    ละเมิดเทศบัญญัติ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

  งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ควบคุมการรับหนังสือ
2.ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.ควบคุมการจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์
4.ควบคุมการจัดทำฎีกาและเบิกจ่าย
5.ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
6.ควบคุมการจัดทำแผนพัสดุและรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี
7.จัดทำงบประมาณของกองยุทธศาศตร์และงบประมาณ
8.รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์แผนพัฒนาทศบาล เทศบัญญัติ งบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
9.โอนเงินงบประมาณของกองยุทธศาศตร์และงบประมาณ
10.จัดทำบันทึกขออนุมัติต่าง ๆ

 

  งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ตรวจร่างสัญญา
2.ร่างระเบียบข้อมูลข่าวสาร
3.จัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง
4.จัดทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน
5.ร่างประกาศหลักเกณฑ์ อื่น ๆ
6.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน
7.สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน
8.จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ณ กองยุทธศาศตร์และงบประมาณ พร้อมทำระเบียบเทศบาลตำบลคลองด่านว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ   ราชการ ส่งราชกิจจานุเบิกษา และรายงานการปฎิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
  
  งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ

     งานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน เป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเสมือนสื่อกลางในการประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ให้มีความเข้าใจตรงกัน ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่นโยบายของจังหวัด และรัฐบาล เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

 

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวกับ
2. วิเคราะห์และคาดคะเนการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความเพียงพอ ของบริการสาธารณูปโภค รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติ   งานสาธารณูปโภคจังหวัด
3.จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาเทศบาลระยะปานกลางและแผนประจำปี
4.วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงาน หรือองค์การที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขต เทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการ     วางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการ ประเมินผลงานตามแผน
6.ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
7.ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงานของเทศบาลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาใน เรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.จัดทำและรวบรวมงบประมาณของเทศบาล วิเคราะห์รายรับ รายจ่าย รวมทั้งรวบรวมแหล่งรายได้ของเทศบาล

Share on Line
Share on Pinterest