เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

 

ประชากร

     ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

         เทศบาลตำบลคลองด่านมีจำนวนครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งสิ้น ๓,๐๙๘ ครัวเรือน มีจำนวนประชากร ๑๑,๕๔๗ คน แบ่งออกเป็นประชากรชาย ๕,๗๐๖ คน และประชากรหญิง ๕,๘๔๑ คน (พฤษภาคม ๒๕๖๒)

         ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๒,๐๐๖ คน/ตร.กม.

ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนประชากรย้อนหลัง เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูล ณ สิ้นปี

จำนวนประชากร

จำนวน

การเปลี่ยนแปลง

ชาย

หญิง

ประชากรรวม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

พ.ศ. ๒๕๕๗

๕,๗๑๒

๕,๙๘๑

๑๑,๖๙๓

-

-

พ.ศ. ๒๕๕๘

๕,๗๕๓

๕,๙๙๓

๑๑,๗๔๖

๕๓

-

พ.ศ. ๒๕๕๙

๕,๗๔๓

๕,๙๗๘

๑๑,๗๒๑

-

๒๕

พ.ศ. ๒๕๖๐

๕,๗๓๑

๕,๙๑๕

๑๑,๖๔๖

-

๗๕

พ.ศ. ๒๕๖๑

๕,๖๙๒

๕,๘๔๔

๑๑,๕๓๖

-

๑๐

 

ข้อมูล ณ มกราคม ๒๕๖๒

  • อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ร้อยละ +๐.๔๕
  • อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ร้อยละ -๐.๘๖
  • อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ร้อยละ -๐.๑๘

         คาดการว่า ในอีก-31 ปี ข้างหน้า จำนวนประชากรในพื้นที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

อาชีพของประชากร

ก. ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ คน (ที่ลงทะเบียน)
ข. ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ ๒,๐๐๐ คน
ค. ประกอบอาชีพอื่นๆ ประมาณ ๕,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ คน

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

        โครงสร้างประชากรในเขตเทศบาลำบลคลองด่านจำแนกตามกลุ่มอายุของประชากรได้ ดังต่อไปนี้

  • เด็ก (ทารก - ๖ ปี) ๓๗๔ คน เด็ก (ทารก - ๖ ปี) ๓๔๖ คน
  • เด็กโต (๗ - ๑๒ ปี) ๓๖๐ คน เด็กโต (๗ - ๑๒ ปี) ๓๒๘ คน
  • วัยรุ่น (๑๓ - ๖๐ ปี) ๓๗๔ คน วัยรุ่น (๑๓ - ๑๗ ปี) ๓๒๕ คน
  • ผู้ใหญ่ (๑๘ - ๖๐ ปี) ๓,๖๗๑ คน ผู้ใหญ่ (๑๘ - ๖๐ ปี) ๓,๗๔๙ คน
  • คนชรา (๖๐ ปีขึ้นไป) ๘๙๔ คน คนชรา (๖๐ ปีขึ้นไป) ๑,๐๗๔ คน
  • มากกว่า ๑๐๐ ปี ๒ คน มากกว่า ๑๐๐ ปี ๖ คน
  • จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือปุวยเรื้อรังในเขตพื้นที่ ๔๑๒ คน

         อายุโดยเฉลี่ยของประชากรกลุ่มใหญ่ในพื้นที่คือ ๓๐ - ๖๐ ปีการเกิดคงที่ การเสียชีวิตนการย้าอยเข้า-ออก ไม่มาก จำนวนแรงงานเฉลี่ยในพื้นที่และประชากรแฝงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Share on Line
Share on Pinterest