เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

thumbs
นายอนันต์ พิมพ์ศรี
ปลัดเทศบาล
thumbs
ว่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
thumbs
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
thumbs
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
thumbs
นางฐิติมา ชุมนุม
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นายประเสริฐ ปานสมุทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
thumbs
ว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
thumbs
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
thumbs
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
Share on Line
Share on Pinterest