เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

thumbs
นางฐิติมา ชุมนุม
หัวหน้าสำนักปลัด
default
ว่าง
ฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 1
thumbs
พันจ่าเอกณฤทธิ์ วงศ์ราช
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
thumbs
นายศรายุทธ ศรีวิชัยเชือน
นักทรัพยากรบุคคล
default
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นางสาวพรพรรณ ดาโรจน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
thumbs
นายภาสกร รอดคล้าย
นิติกร
default
ว่าง
นิติกร
thumbs
นายกิติพร เง็กศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thumbs
นายปรมะ พฤทธพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายปริวัตร เทพิน
เจ้าพนักงานธุรการ
default
ว่าง
เจ้าพนักงานเทศกิจ ปง./ชง.
thumbs
นางสาวแอลนา ดียามา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายธนธรณ์ ศิริลักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวจิตรลดา พฤทธพงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวพรพรรณ จันตะเคียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
thumbs
นางสาวนิตยา ไกล่เกลี่ย
นักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นายพลพจน์ โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
thumbs
นายอภิสิทธิ์ อุดมอารยะ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายสุวิทย์ โห้ประไพ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายณัฐวุฒิ จันทิมาคม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายรุ่งโรจน์ เฉยแย้ม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายมนตรี โพธิ์ศรี
พนักงานเทศกิจ
thumbs
นายจิราวุฒิ เดชรัตน์
พนักงานเทศกิจ
thumbs
นางสาวพัชรี นุชประมูล
นักการ
thumbs
นายศิวพงศ์ นิตย์เจริญ
นักการ
thumbs
นายปฐม ทองยา
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นางสาวสาริสา เสมอภาค
ภารโรง
thumbs
นางสาววรณัน นามศักดิ์สวัสดิ์
ภารโรง
thumbs
นายพิชิต จิตต์สมดี
พนักงานเทศกิจ
thumbs
นายกิตระติ แหยมบำรุง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายกฤษดา นาคผ่อง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายฤทธี สีเขียว
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นางสาวทองคำ เรืองอุบล
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto20_27.jpg person_upload/backend/groupphoto20_28.jpg person_upload/backend/groupphoto20_29.jpg person_upload/backend/groupphoto20_30.jpg person_upload/backend/groupphoto20_31.jpg person_upload/backend/groupphoto20_32.jpg
Share on Line
Share on Pinterest