เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

thumbs
นายอนันต์ พิมพ์ศรี
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวนิภาพร วารนัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
default
ว่าง
ฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานคลัง
default
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.
default
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.
thumbs
นางสาวพยุง ขุนทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวธาราภรณ์ อำไพศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวปรีดา พูลผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวอัจฉรา คุ้มกนกกรานต์
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
thumbs
นางศิริลักษณ์ รมยะสมิต
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวพจมาน บุญยิ่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นางยุภาพร ทรัพย์ชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายสุวัฒนชัย สามเรือนทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นายโชคชัย โชติกันตะ
พนักงานขับเครื่องกล
ขนาดเบา
thumbs
นายขวัญชาย บางเทศธรรม
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นางสาวณิชชา พรมศร
ภารโรง
thumbs
นางสาวปิยรัตน์ ยืนยง
คนงาน
thumbs
นายสาโรจน์ สาเกทอง
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto21_33.jpg person_upload/backend/groupphoto21_34.jpg
Share on Line
Share on Pinterest