เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

thumbs
นายประเสริฐ ปานสมุทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
default
ว่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
default
ว่าง
ฝ่ายการโยธา
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
thumbs
นายยนต์ พุ่มพวง
นายช่างไฟฟ้า
default
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
thumbs
นายพิสิทธิ์ อินทรศิริ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
thumbs
นายสัจจะธรรม สิวะโมกข์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
thumbs
นายเจษฎา อิ่มละออ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
thumbs
นางสาวสุนทรี เจริญสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายประสิทธิ์ บุญยัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายวิศรุต สันตติวงศ์ไชย
ผู้ช่วยนักทรพยากรบุคคล
thumbs
นายจักรพันธ์ พรมศร
คนงาน
thumbs
นายเฉลิมชัย อ่อนละออ
คนงาน
thumbs
นายนิรันดร์ สีนวม
คนงาน
thumbs
นายกมลเดช เขียวหวาน
คนงาน
thumbs
นายกิติศักดิ์ แตงอ่อน
คนงาน
thumbs
นายวันฉลอง รองาม
คนงาน
thumbs
นายภาณุ ไหมสีทอง
คนงาน
thumbs
นายเกรียงศักดิ์ พรมศร
คนงาน
thumbs
นายศราวุฒิ แก้วศรีคร้าม
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto22_35.jpg person_upload/backend/groupphoto22_36.jpg person_upload/backend/groupphoto22_43.jpg person_upload/backend/groupphoto22_44.jpg
Share on Line
Share on Pinterest