เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

thumbs
นายประเสริฐ ปานสมุทร
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา
default
ว่าง
ฝ่ายวิชาการศึกษา
นักบริหารการศึกษา ระดับต้น
default
ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
thumbs
นางดารณี บุญเลื่อน
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวสมฤทัย ศิริพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นายสุรเชตุ สงวนทรัพย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวนฤมล เยาวรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวสิริษา ภูริชาบงกช
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นางสาวสุทธิชา รัตนชัยสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายวรณัฐ จันทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายสราวุธ ใหม่เอี่ยม
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto23_37.jpg person_upload/backend/groupphoto23_38.jpg
Share on Line
Share on Pinterest