เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

thumbs
นายอนันต์ พิมพ์ศรี
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
default
ว่าง
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
default
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
default
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณะสุข ปง./ชง.
default
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
thumbs
นางสาววีรวรรณ อ่ำสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวภาสินี ซิมสุรชาติ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นายไพโรจน์ เอเดิง
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายมั่น มีมา
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายบุญชู สีนวม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายณัฐวุฒิ กิ่งทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายเพ็ชร สีนวม
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
thumbs
นางสาวสมทรง สีนวม
คนงาน
thumbs
นางปราณี คงศิริ
คนงาน
thumbs
นางแช่มช้อย มั่นน้อย
คนงาน
thumbs
นางยุพิน แตงอ่อน
คนงาน
thumbs
นางวันเพ็ญ แดงประทุม
คนงาน
thumbs
นายไก่ มีมา
คนงาน
thumbs
นายพีรพล กำไลนาค
คนงาน
thumbs
นางอนงค์ รุจิรานุกุล
คนงาน
thumbs
นางจำเรียง กระจ่าง
คนงาน
thumbs
นางสาวเมตตา ยิ้มละมัย
คนงาน
thumbs
นางสาวกาญจนา อุ่นวิเศษ
คนงาน
thumbs
นางสาวยุพาพร แตงอ่อน
คนงาน
thumbs
นางสาวกาญจนา ดอกไม้เพ็ง
คนงาน
thumbs
นางสาววันวิษา ม่วงมณี
คนงาน
thumbs
นายประสิทธิ์ เพ็ชรสหาย
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายทินกรณ์ ด้วงคำจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสมชาติ ม่วงมณี
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายอนันต์ ตาบเอี่ยม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายเกรียงไกร มีมา
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายหนึ่ง สีนวม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายยอด สีนวม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายขวัญชัย มีมา
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสุนทร ด้วงคำจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายศุภวิทย์ พานสอาด
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นางสาวทิพย์รส อุ่นวิเศษ
คนงานประจำรถขยะ
    person_upload/backend/groupphoto24_39.jpg person_upload/backend/groupphoto24_40.jpg
Share on Line
Share on Pinterest