เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

thumbs
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
thumbs
นางสาวภรนัจชญาฐ์ หงส์สมุทร์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
thumbs
สิบเอกกิติพัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
นักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวอาภาภรณ์ ผาใต้
นักพัฒนาชุมชน
default
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวจันจิรา สมศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวนภมนฑ์ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวพลอยพัชชา ทิวโชติ
คนงาน
thumbs
นายมนชัย อยู่เย็น
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto25_41.jpg person_upload/backend/groupphoto25_42.jpg
Share on Line
Share on Pinterest