เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

thumbs
นางฐิติมา ชุมนุม
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
default
ว่าง
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
default
ว่าง
นักประชาสัมพันธ์ ปก./ชก.
default
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ปก./ชก.
thumbs
นางสาวลักขณา จำปาทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
thumbs
นางสายทอง สิงห์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวสุวิมล ลักษณ์ศิริ
คนงาน
thumbs
นางสาวนัชชา เบี้ยไคล
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto27_21.jpg person_upload/backend/groupphoto27_22.jpg person_upload/backend/groupphoto27_45.jpg person_upload/backend/groupphoto27_46.jpg person_upload/backend/groupphoto27_47.jpg
Share on Line
Share on Pinterest