ชื่อ
: นายพิสิทธิ์ อินทรศิริ
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า