ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น