ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: ฝ่ายการโยธา
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น