เลือกเปลี่ยนภาษา
เทศบาลตำบลคลองด่าน เทศบาลตำบลคลองด่าน Klongdan Subdistrict Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อบริเวณศูนย์พักคอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองด่าน
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อบริเวณศูนย์พักคอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่นเะทศบาลตำบลคลองด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าข้างบ้านประธานสภาสุชาติ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าข้างบ้านประธานสภาสุชาติ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองเจ้า หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบพร้อมประมาณราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบพร้อมประมาณราคาโครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อล้างรถยนต์ บริเวณศูนย์ป้องกันหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบพร้อมประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองด่าน
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบพร้อมประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบพร้อมประมาณราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเมทัลชีทต่อจากเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบพร้อมประมาณราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบพร้อมประมาณราคาโครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อล้างรถยนต์ บริเวณศูนย์ป้องกันหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบพร้อมประมาณราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเมทัลชีทต่อจากเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบพร้อมประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาออกแบบ เขียนแบบพร้อมประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองด่าน
10 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่นเะทศบาลตำบลคลองด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่นเะทศบาลตำบลคลองด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Share on Line
Share on Pinterest